Set CFLAGS to -O2 -Wall when running configure
[tinc] / debian / info
1 doc/tinc.info